Popis produktu

Proxim Resistin CAR 950 g

 • Používá jako antikorozní přípravek pro konzervaci kovových povrchů, zejména spodků automobilů, s vynikajícími protihlukovými vlastnosti. Konzervuje, chrání proti vodě, solím, kamínkům a korozi.
 • Používá se ke konzervaci kovových součástí i v nejtěžších klimatických podmínkách, k ochraně dutin a větších ploch automobilů (prahy dveří, sloupky karoserie, vnitřky dveří apod.).

Nebezpečí:

 • Hořlavá kapalina a páry.
 • Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • Zdraví škodlivý při vdechování.
 • Zdraví škodlivý při styku s kůží.
 • Dráždí kůži.
 • Způsobuje vážné podráždění očí.
 • Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení.
 • Zákaz kouření.
 • Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
 • Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
 • Pokračujte ve vyplachování.
 • Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci nebezpečných odpadů nebo na místě určeném obcí.

Použití: RESISTIN®CAR se používá k ochraně a konzervaci spodků motorových vozidel, event. jiných technických zařízení proti korozi. Obsahuje účinné složky, které poskytují vysokou ochranu ošetřeným dílcům proti vodě, korozi, účinkům posypových materiálů a veškerým povětrnostním vlivům. Zaschlý nátěr je černý, nepřelakovatelný, trvale elastický, za vyšších teplot mírně lepivý s výbornou přilnavostí ke všem podkladům. Aplikuje se na suché odmaštěné povrchy při teplotách 15 až 20°C. Před použitím je nutné RESISTIN® CAR důkladně promíchat. Nanáší se štětcem, válečkem nebo speciální stříkací pistolí. Prostředek je dodáván v konzistenci vhodné pro aplikaci, řeďte max. 5 % ředidla S 6005 nebo S 6006.


Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

 • H226 Hořlavá kapalina a páry.
 • H315 Dráždí kůži.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • H412 Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH208 Obsahuje Talový olej, reakční produkty s N-(2-aminoethyl)piperazinem. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P260 Nevdechujte páry/aerosoly.
 • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 Odstraňte obsah/obal do sběru nebezpečného odpadu.


Recenze od zákazníků

Proxim Resistin CAR 950 g

28.06.2021 Karlito

Všechno v pořádku.
Proxim Resistin CAR 950 g

28.06.2021 František

Nátěr podvozku se musí pravidelně obnovovat.

Nakupujte bez obav

Rodinná firma

Rodinná firma

Poradenství a konzultace

Poradenství a konzultace

Bezpečné nakupování

Bezpečné nakupování

Rychlý kontakt

608 885 040

info@harmony-shop.cz

Provozovatel webu Petra Janovská, se sídlem  Šlerkova 49, 68604 Kunovice , IČ: 76478165 , jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím