Popis produktu

Sada proti klíšťatům a komárům

Sada (insekticid + adjuvant) pro hubení klíšťat nebo komárů na zahradách.

Proti jakým škůdcům je určen

 • Proti klíšťatům
 • Proti komárům

Proč jej použít

 • Hubí a odpuzuje klíšťata a komáry při plošných aplikacích (pod stromy a keři zastíněných trávníky, aj.) v zahradách, okolo domů, na sportovištích, dětských hřištích, v zahrádkářských koloniích, aj.
 • Účinkuje až několik týdnů
 • Jednoduchá aplikace postřikem
 • Zahrada bez klíšťat - bezpečná pro děti, domácí zvířata

Jak jej použít

Aplikujte plošným hrubším postřikem v dávce 10 ml od obou přípravků na 1 l vody. Plochu je vhodné postříkat 2x, a to ve směrech na sebe kolmých. Proti klíšťatům aplikujte 2x ročně (1x na konci dubna až do pol. června, 1x v září).

Upozornění: POZOR na vysoké teploty ! Při teplotě 25 st. C a vyšší dochází ke snížení účinnosti. Doporučujeme tedy aplikaci při teplotě max. do 24 St. C .

NÁŠ TIP

Výskyt klíšťat v zahradách není ničím výjimečným. Na zahradách tráví čas dospělí, děti i zvířata, a proto je dobré se proti nim dostatečně ochránit. Vhodné je na jaře, ideálně koncem dubna aplikovat ATAK Sada proti klíšťatům a komárům. V tuto dobu totiž nastupuje první generace klíšťat. Důkladným postřikem významně omezíte výskyt klíšťat až do konce srpna. V září nastupuje druhá generace klíšťat. Proto postřik v této době zopakujte.


Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo:

 • Varování

Údaje o nebezpečnostní:

 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
 • P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
 • P391 Uniklý produkt seberte.P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P411 Skladujte při teplotě nepřesahují.
 • Zabňte promrznutí přípravku. Skladovat v tmavých místech.
 • P501 - Odstraňte obsah / obal v souladu se zákonem.


Nakupujte bez obav

Rodinná firma

Rodinná firma

Poradenství a konzultace

Poradenství a konzultace

Bezpečné nakupování

Bezpečné nakupování

Rychlý kontakt

608 885 040

info@harmony-shop.cz

Umělé stromky s dopravou zdarma od 1399 Kč

Provozovatel webu Petra Janovská, se sídlem  Šlerkova 49, 68604 Kunovice , IČ: 76478165 , jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím