Popis produktu

AgroBio ATAK Fumigator

Nová metoda hubení hmyzu: VODOU AKTIVOVANÝ fumigator

Tato novinka umožňuje ZCELA vyhubit hmyz rozptýlením suchého kouře, který se rychle rozšiřuje v ošetřovaných prostorách. Velmi jemné částečky kouře proniknou do každé škvíry a praskliny a hubí tak i dobře schovaný hmyz bez nebezpečí požáru nebo výbuchu.

 • Tato dýmovnice má zpožděné rozptýlení aktivní složky
 • Kouř se začne uvolňovat několik sekund po aktivaci fumigatoru vodou
 • Díky tomu je použití přípravku velice bezpečné, protože umožňuje osobě provádějící fumigaci nedostat se do styku s kouřem
 • Účinnost je rychlá a úplná; uvolněný kouř nezanechává na povrchu skvrny ani zbytky
 • Může se používat na ošetření místností, kde jsou uloženy citlivé předměty (knihy, ...)
 • Kouř nezanechává skvrny ani na stěnách, ošacení, textiliích apod.

CHARAKTERISTIKA

 • Jednoduché použití

Bezpečné použití

 • přípravek nezpůsobuje požár, neobsahuje hnací plyn a má zpožděné rozptýlení kouře
 • Vznikající suchý kouř má výbornou penetrační schopnost
 • Rychlý účinek a vysoká účinnost
 • Není mastný, nezanechává rezidua ani skvrny

Cílové objekty

 • Lezoucí hmyz a larvy (šváby, blechy, moli, brouci, pavouci, mravenci…)
 • Létavý hmyz a larvy (mouchy, komáři, moli, vosy, sršni, …)
 • Prachoví roztoči

Příklady použití

 • Máte někde vosí hnízdo ? – použijte fumigator ...
 • Máte přemnožený různý lezoucí hmyz ? – použijte fumigator ...
 • Máte doma blechy ? – použijte fumigator ...
 • Máte doma prachové roztoče ? – použijte fumigator 
 • Brouci - Hubení - 20 g / 45 m2 nebo 110 m3 - Použití - celoročně


Poznámka: Vodou aktivovaný fumigant pro úplné hubení hmyzu v uzavřených prostorách. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 • Blechy - Hubení - 20 g / 45 m2 nebo 110 m3 - Použití - celoročně
  Poznámka: Vodou aktivovaný fumigant pro úplné hubení hmyzu v uzavřených prostorách. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
 • Komáři - Hubení - 20 g / 100 m2 nebo 250 m3 - Použití - květen, červen, červenec, srpen, září
  Poznámka: Vodou aktivovaný fumigant pro úplné hubení hmyzu v uzavřených prostorách. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
 • Mol kuchyňský - Hubení - 20 g / 45 m2 nebo 110 m3 - Použití - celoročně
  Poznámka: Vodou aktivovaný fumigant pro úplné hubení hmyzu v uzavřených prostorách. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
 • Mol šatní - Hubení - 20 g / 45 m2 nebo 110 m3 - Použití - celoročně
  Poznámka: Vodou aktivovaný fumigant pro úplné hubení hmyzu v uzavřených prostorách. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
 • Mouchy - Hubení - 20 g / 100 m2 nebo 250 m3 - Použití - březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září
  Poznámka: Vodou aktivovaný fumigant pro úplné hubení hmyzu v uzavřených prostorách. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
 • Mravenec - Hubení - 20 g / 45 m2 nebo 110 m3 - Použití - celoročně
  Poznámka: Vodou aktivovaný fumigant pro úplné hubení hmyzu v uzavřených prostorách. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
 • Štěnice - Hubení - 20 g / 45 m2 nebo 110 m3 - Použití - celoročně
  Poznámka: Vodou aktivovaný fumigant pro úplné hubení hmyzu v uzavřených prostorách. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
 • Švábi - Hubení - 20 g / 45 m2 nebo 110 m3 - Použití - celoročně
  Poznámka: Vodou aktivovaný fumigant pro úplné hubení hmyzu v uzavřených prostorách. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo:Nebezpečí

Údaje k nebezpečnosti:

 • H315 Dráždí kůži.
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 • H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P309+P311 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 • P304+P341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
 • P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P391 Uniklý produkt seberte.
 • P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P501 Odstraňte obsah/obal podle předpisů.


Nakupujte bez obav

Rodinná firma

Rodinná firma

Poradenství a konzultace

Poradenství a konzultace

Bezpečné nakupování

Bezpečné nakupování

Rychlý kontakt

608 885 040

info@harmony-shop.cz

Provozovatel webu Petra Janovská, se sídlem  Šlerkova 49, 68604 Kunovice , IČ: 76478165 , jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím