Popis produktu

Pěna k hubení vosích hnízd

Proti jakým škůdcům je určen

 • Proti vosám a jejich hnízdům

Proč jej použít

 • Bezpečné hubení vosích hnízd v dutinách nebo volně visících vosích hnízd
 • Velmi rychlé rozšíření pěny s hubící látkou v dutině hnízda
 • Zatarasení vosího hnízda pěnou - vosy nemohou z hnízda odletět
 • Po cca. 4 hodinách (po vyhubení vos) se pěna začne rozkládat

Jak jej použít

 • Pomocí přiložené trubičky aplikujte přímo do únikového otvoru vosího hnízda nebo namiřte na vchod vosího hnízda
 • U volně visících hnízd aplikujte pěnu také na povrch celého hnízda

Upozornění: POZOR na vysoké teploty ! Při teplotě 25 st. C a vyšší dochází ke snížení účinnosti. Doporučujeme tedy aplikaci v místostech při teplotě max. do 24 St. C .


Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti:

 • H222 Extrémně hořlavý aerosol.
 • H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 • H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Obsahuje m-Phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat / Permethrin.
Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření.
 • P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
  čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P410+P412 Chraňte před slunečním zářením.
 • Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
 • P501 Odstraňte obsah/obal podle předpisů.


Nakupujte bez obav

Rodinná firma

Rodinná firma

Poradenství a konzultace

Poradenství a konzultace

Bezpečné nakupování

Bezpečné nakupování

Rychlý kontakt

608 885 040

info@harmony-shop.cz

Provozovatel webu Petra Janovská, se sídlem  Šlerkova 49, 68604 Kunovice , IČ: 76478165 , jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím