Popis produktu

Přípravek pro hubení lezoucího hmyzu

Přípravek pro hubení lezoucího hmyzu v interiérech ve formě koncenrátu nebo rozprašovače.

 • Účinná látka: deltamethrin

Balení přípravku

 • Koncentrát 25 ml, 50 ml ve správném obchodním názvu ATAK DeltaCaps 50 CS
 • Rozprašovač 250 ml/R ve správném obchodním názvu ATAK DeltaSect 015 RTU

Proti jakým škůdcům je určen

 • Lezoucímu hmyzu (mravenci, švábi, blechy, rybenky, štěnice, aj.)

Proč jej použít

 • Rychlé hubení veškerého hmyzu - zasažený hmyz uhyne za 1 hodinu až do 24 hodin (podle typu hmzu)
 • Pro sanitární hygienu – použití v bytech, kancelářských prostorech, nemocnicích, mateřských školách, skladech, aj.
 • Má rychlou okamžitou i reziduální účinnost (působí po delší dobu)
 • Účinná látka přípravku se neodpařuje
 • Vhodný především do interiéru

Jak jej použít

koncentrát: Přípravek nařeďte vodou na 1% pracovní směs.

Při použití 5 litrového postřikovače nalejte do nádrže asi 1-2 litry vody, přidejte 50 ml přípravku a doplňte vodou do 5 litrů. Dobře promíchejte, postřikovač natlakujte a aplikujte postřikem v dávkách 50 ml naředěného přípravku na každý m2 ošetřené plochy.

rozprašovač: okamžitá aplikace postřikem

Postřik aplikujte přímo na hmyz, na místa výsktu a předpokládaného výskytu, na jeho cestičky a do jeho úkrytů. Na podlahu kolem stěn, do koutů, kolem podlahových lišt, do škvír a prasklin a pod.

Při přetrvávajícím zamoření postřik opakujte podle potřeby v jednoměsíčních intervalech.

Upozornění: POZOR na vysoké teploty ! Při teplotě 25 st. C a vyšší dochází ke snížení účinnosti. Doporučujeme tedy aplikaci v místostech při teplotě max. do 24 St. C


Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti:

 • H226 Hořlavá kapalina a páry.
 • H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
 • EUH208 - Obsahuje 2,2-iminodi(etha-1-amin), diethylentriamin(111-40-0), 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+, 1,2-benzoisothiazolin-3-on(2634-33-5), 4,4´-methylendifenyl diisokyanát, difenylmethan-4,4´-diisokyanát(101-68-8). Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní pokyny:

 • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, otevřeným plamenem. Zákaz kouření
 • P240 - Uzemněte obal a odběrové zařízení
 • P241 - Používejte elektrické, osvětlovací, ventilační zařízení do výbušného prostředí
 • P261 - Zamezte vdechování mlhu, aerosoly, páry
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí
 • P285 - V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest
 • P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání
 • P342+P311 - Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
 • P391 - Uniklý produkt seberte
 • P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu s místními, národními nebo mezinárodními předpisy.


Nakupujte bez obav

Rodinná firma

Rodinná firma

Poradenství a konzultace

Poradenství a konzultace

Bezpečné nakupování

Bezpečné nakupování

Rychlý kontakt

608 885 040

info@harmony-shop.cz

Provozovatel webu Petra Janovská, se sídlem  Šlerkova 49, 68604 Kunovice , IČ: 76478165 , jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím