Popis produktu

Aerosol pro okamžité hubení hmyzu a roztočů

Proti jakým škůdcům je určen

 • Proti létajícímu hmyzu (komáři, mouchy, vosy, moli, aj. )
 • Proti lezoucímu hmyzu (mravenci, pavouci, rybenky, blechy, štěnice, aj.)
 • Proti roztočům

Proč jej použít

 • Rychlé hubení hmyzu a roztočů
 • Obsahuje 2 účinné látky, které díky svému působení se navzájem doplňují a poskytují vynikající hubící účinnost
 • Na ošetřeném povrchu účinkuje i několik dnů (preventivní ošetření)
 • Aplikace v interiéru a exteriéru

Jak jej použít

 • Aplikujte v interiéru a exteriéru (byt, garáž, stan,karavan,zahrada, pergola, aj.).
 • Postřik přímo na hmyz
 • Preventivní ošetření míst výskytu škůdců (kolem oken, do štěrbin, aj.).

Upozornění: POZOR na vysoké teploty ! Při teplotě 25 st. C a vyšší dochází ke snížení účinnosti. Doporučujeme tedy aplikaci v místostech při teplotě max. do 24 St. C .


Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo:

 • Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti:

 • H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 • H222 Extrémně hořlavý aerosol.
 • H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
 • P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 • P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P260 Nevdechujte aerosoly.
 • P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
 • P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P301+P310+P331 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
 • P403 Skladujte na dobře větraném místě.
 • P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F


Nakupujte bez obav

Rodinná firma

Rodinná firma

Poradenství a konzultace

Poradenství a konzultace

Bezpečné nakupování

Bezpečné nakupování

Rychlý kontakt

608 885 040

info@harmony-shop.cz

Provozovatel webu Petra Janovská, se sídlem  Šlerkova 49, 68604 Kunovice , IČ: 76478165 , jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím